Skip to content
Menu

Avís legal

El fet d’accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Titularitat de la pàgina web. El domini www.invertiscapital.com pertany a INVERTIS CAPITAL SERVEIS FINANCERS, S.L. (En endavant “INVERTIS CAPITAL”), amb NIF B17764838, domicili social al carrer Francolí, 18, 17430 Santa Coloma de Farners (Girona) i inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el Tom 1996, Foli 129, Full GI-33601 , Inscripció 4ª.
Invertis CAPITAL consta inscrita com a corredoria d’assegurances amb la clau J501GC en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances, de corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.
Oficina oberta al públic al Carrer Major, nº 26 Baixos 17430 Santa Coloma de Farners (Girona), tel. 972.841.004 i correu electrònic info@invertiscapital.com.

Activitat. INVERTIS CAPITAL desenvolupa l’activitat d’assessorament i planificació financera, gestió patrimonial i corredoria d’assegurances.

Propietat intel·lectual. Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en aquesta web són propietat de INVERTIS CAPITAL o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l’ús o accés al portal i / o els continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que puguin entendre cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts.
De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual de INVERTIS CAPITAL, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de INVERTIS CAPITAL o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de INVERTIS CAPITAL o de tercers inclosos en la pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Hiperenllaços i continguts del web. Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i la de INVERTIS CAPITAL hauran d’observar i complir les condicions següents:

 • No serà necessària autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de INVERTIS CAPITAL.
 • No es crearan “marcs” (frames) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de INVERTIS CAPITAL.
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre INVERTIS CAPITAL seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la pàgina per qualsevol motiu, o dels usuaris de la pàgina, o dels continguts subministrats .
 • No es declararà ni es donarà a entendre que INVERTIS CAPITAL ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hiperenllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar la destinació de l’enllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

Pel que fa a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços inserits en aquesta web, INVERTIS CAPITAL no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en elles. La finalitat d’aquests enllaços és merament informativa. Si INVERTIS CAPITAL tingués coneixement que en les referides webs existís alguna informació o comportament il·lícit o lesiu de béns o drets suprimirà el més aviat possible els enllaços afectats.

Espais i eines de participació. INVERTIS CAPITAL posa a disposició de l’usuari la possibilitat de realitzar comentaris a les entrades de la seva Bloc, per fomentar l’intercanvi d’idees i opinions entre els usuaris i INVERTIS CAPITAL. El seu objectiu és romandre obert i accessible per a qualsevol sempre que es respectin unes normes de convivència i respecte bàsiques.
A aquest efecte, s’estableixen les següents normes de participació:

 • En cap cas es permetrà la publicació de continguts que de forma manifesta fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social. Tampoc es toleraran, en cap cas, sigui quina sigui la seva fi, els intents de suplantar la identitat de terceres persones ni la publicació de dades de contacte privats.
 • Tampoc s’aprovaran missatges que continguin ‘spam’ ni aquells amb enllaços a llocs que res tinguin a veure amb el motiu de la conversa.
 • Es busquen missatges adequats per a un intercanvi d’opinions de manera que no es permetran els atacs personals ni els missatges no relacionats amb la conversa.
 • L’usuari és responsable de la totalitat de les manifestacions que realitzi a internet de la mateixa manera que ho és en qualsevol altre lloc.
 • Els missatges dels usuaris no es corresponen necessàriament amb l’opinió d’INVERTIS CAPITAL.
 • INVERTIS CAPITAL es reserva el dret de suprimir, per qualsevol raó i sense previ avís, qualsevol contingut generat en els espais de participació.
 • INVERTIS CAPITAL posa a disposició una eina per denúncia dels missatges o continguts inadequats accessible mitjançant l’adreça de correu electrònic info@invertiscapital.com així com el formulari existent a l’apartat del web ‘Contactar’.
 • INVERTIS CAPITAL declina expressament qualsevol responsabilitat que prové de les continguts publicats pels usuaris, sense perjudici de la qual cosa adoptarà les mesures oportunes per detectar i atendre reclamacions sobre possibles activitats il·lícites per part dels mateixos, reservant expressament la possibilitat d’interrompre en qualsevol moment i sense previ avís, temporal o definitivament, el servei de participació ofert a qualsevol usuari els continguts puguin ser considerats il·legals, prohibits o simplement inadequats.

Àrea Privada. L’usuari degudament autoritzat podrà accedir a una Àrea Privada mitjançant la inclusió d’un usuari i contrasenya.
L’usuari només podrà accedir a aquells recursos del sistema d’informació als quals estigui autoritzat. Si detectés la possibilitat d’accedir a dades per als quals no està autoritzat, ho ha de comunicar immediatament com una incidència a la següent adreça de correu electrònic info@invertiscapital.com.
L’usuari es compromet a utilitzar l’Àrea Privada de manera diligent, correcte, lícit, de conformitat amb les condicions establertes en el present Avís Legal, la llei, el costum i sota el principi de bona fe.
L’accés a l’Àrea Privada, el seu ús i la utilització correcta de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable INVERTIS CAPITAL per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que pogués dur a terme l’usuari.
Per a qualsevol qüestió relativa a l’Àrea Privada pot posar-se en contacte amb INVERTIS CAPITAL mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@invertiscapital.com.

Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances. INVERTIS CAPITAL consta inscrita com a corredoria d’assegurances amb la clau J501GC en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances, de corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, l’esmentat registre és públic i pot ser consultat mitjançant escrit remès al Passeig de Gràcia, 19, 7a planta, 08007 Barcelona o bé consultant la seva pàgina web http://www.gencat.cat/economia/mediadors.

Garanties. La societat té concertada una assegurança de responsabilitat civil per a la seva activitat com a corredoria d’assegurances d’acord amb l’article 27.1.i) i garanteix la seva capacitat financera d’acord amb l’article 27.1.f) de la Llei 26/2006, de 17 de juliol , de mediació d’assegurances i reassegurances privades.

Independència de l’activitat de la corredoria. INVERTIS CAPITAL no posseeix una participació directa o indirecta en el capital social o en els drets de vot en una entitat asseguradora determinada, ni al seu torn cap entitat asseguradora determinada o una empresa matriu d’una entitat d’aquest tipus posseeix una participació directa o indirecta en el capital o en els drets de vot de INVERTIS CAPITAL.

Anàlisi objectiu a causa com a corredoria d’assegurances. L’assessorament en matèria d’assegurances privades que correspon a l’activitat de corredoria d’assegurances es realitza per part de INVERTIS CAPITAL mitjançant una anàlisi objectiva sobre la base d’un estudi previ d’un nombre suficient de contractes d’assegurança d’entre els existents en el mercat assegurador per al risc objecte de cobertura, que permet als INVERTIS CAPITAL formular una proposició d’assegurament adequada a les necessitats del client i que respon a totes les qüestions plantejades en la sol·licitud. Aquesta anàlisi no es circumscriu exclusivament al producte, sent també extensible a la qualitat del servei i prestacions que l’entitat asseguradora, elegida o per contra, descartada, en el moment de la celebració del contracte estigui capacitada per atorgar.

Servei d’atenció al client de l’activitat de corredoria d’assegurances. Per atendre i resoldre les queixes i reclamacions formulades a INVERTIS CAPITAL, la societat disposa d’un Departament d’Atenció al Client externalitzat del qual és el seu Titular Sr. Ramon Nicolazzi Angelats i al qual es pot adreçar per carta remesa al seu despatx professional, situat en la Gran Via de Jaume I, 64, 17001 Girona. El Titular del departament té l’obligació de resoldre les queixes o reclamacions en el termini màxim de dos mesos des de la data de la seva presentació, passat aquest termini o si el client no estigués d’acord amb la resolució, podrà dirigir-se per escrit al Servei de Reclamacions de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, dirigit al Passeig de Gràcia, 19, 7a planta, 08007 Barcelona, ​​sent imprescindible per a això acreditar haver formulat la queixa o reclamació, per escrit, davant del Servei d’Atenció al Client de la Corredoria.

Dret de desistiment en la contractació a distància de serveis financers destinats a consumidors. INVERTIS CAPITAL l’informa que com a consumidor vostè disposa d’un termini de catorze dies naturals per a desistir d’un contracte a distància, sense indicació dels motius i sense cap penalització.
L’esmentat termini és de trenta dies naturals en el cas de contractes relacionats amb assegurances de vida.
El termini per a exercir el dret de desistiment comença a comptar des del dia de la celebració del contracte, excepte en relació amb les assegurances de vida, en què el termini començarà quan s’informi al consumidor que el contracte ha estat celebrat. No obstant, si el consumidor no ha rebut les condicions contractuals i la informació contractual indicada a l’article 7.1 de la Llei 22/2007, de 11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors (des d’ara “Llei 22 / 2007, de 11 de juliol “), el termini per exercir el dret de desistiment comença a comptar el dia en què rebi l’esmentada informació.
El dret de desistiment no s’aplica als contractes relatius als contractes d’assegurança següents:

a) serveis financers el preu depengui de fluctuacions dels mercats financers que el proveïdor no pugui controlar, que poguessin produir-se durant el termini en el transcurs del qual es pugui exercir el dret de desistiment, entre ells, les transaccions sobre:
1r operacions de canvi de divises,
2n instruments del mercat monetari,
3r valors negociables,
4t participacions en institucions d’inversió col·lectiva,
5è contractes financers de futurs, inclosos els instruments equivalents que impliquin una liquidació en efectiu,
6è contractes de futurs sobre tipus d’interès,
7è contractes de permuta sobre tipus d’interès, sobre divises o els lligats a accions a un índex sobre accions, opcions destinades a la compra o venda de qualsevol dels instruments relacionats en els anteriors guions, inclosos els instruments equivalents que impliquin una liquidació en efectiu. Concretament, s’inclouen en aquesta categoria les opcions sobre divises i sobre tipus d’interès,
8è contractes referenciats a índexs, preus o tipus d’interès de mercat,
9è contractes vinculats, en els quals, almenys, un dels negocis jurídics suposi una transacció de les esmentades en els guions anteriors. A l’efecte de la Llei 22/2007, de 11 de juliol, es consideraran contractes vinculats aquells negocis jurídics complexos resultat de la juxtaposició de dos o més negocis jurídics independents, en els quals, com a resultat d’aquesta juxtaposició, l’execució d’un depengui de la de tots els altres, ja sigui simultàniament o successivament;

b) els contractes d’assegurances següents:
1r contractes d’assegurança en què l’acceptant assumeix el risc de la inversió, així com els contractes en què la rendibilitat garantida estigui en funció d’inversions assignades als mateixos,
2n els de viatge, equipatge o assegurances similars d’una durada inferior a un mes,
3r aquells els efectes dels quals acabin abans del termini de catorze dies naturals o bé de trenta dies naturals en el cas dels contractes relacionats amb assegurances de vida.
4t els que donin compliment a una obligació d’assegurament del prenedor,
5è els plans de previsió assegurats;

c) contractes que s’hagin executat en la seva totalitat per les dues parts a petició expressa del consumidor abans que aquest exerceixi el seu dret de desistiment, com les ordres de transferència i les operacions de gestió de cobrament;

d) crèdits destinats principalment a l’adquisició o conservació de drets de propietat en terrenys o en immobles existents o per construir, o destinats a renovar o millorar immobles;

e) crèdits garantits ja sigui per una hipoteca sobre un bé immoble o per un dret sobre un immoble;

f) les declaracions de consumidors fetes amb la intervenció de notari, sempre que aquest doni fe que s’han garantit els drets del consumidor previstos en l’article 7 de la Llei 22/2007, de 11 de juliol;

g) els plans de pensions.
El consumidor que exerceixi el dret de desistiment ho haurà de comunicar en els termes previstos pel contracte, abans que finalitzi el termini corresponent, per un procediment que permeti deixar constància de la notificació de qualsevol forma admesa en Dret. Es considera que la notificació ha estat feta dins de termini si es fa en un suport de paper o sobre un altre suport durador, disponible i accessible al destinatari, i s’envia abans d’expirar el termini.
En el cas que al contracte a distància sobre el qual s’hagi exercit el dret de desistiment, se li hagi vinculat un altre contracte a distància de serveis financers prestats per INVERTIS CAPITAL o per un tercer, amb l’acord previ amb INVERTIS CAPITAL, dit contracte addicional també quedarà resolt, sense cap penalització.

Àmbit d’actuació. INVERTIS CAPITAL desenvolupa la seva activitat exclusivament en el territori espanyol.

Legislació aplicable i jurisdicció. La present pàgina web i tot el seu contingut es regeix per la legislació espanyola i queda sotmesa a la jurisdicció dels Tribunals de Girona, quan això no sigui contrari a cap norma de competència judicial, per a qualsevol disputa, reclamació o controvèrsia derivada de la prestació de els serveis de la pàgina, així com dels seus continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix.
En les controvèrsies derivades del contracte d’assegurança o servei financer d’un altre tipus seran competents els tribunals i jutjats del domicili del client.

Aquest Avís Legal es revisa periòdicament per assegurar la seva vigència, pel que pot ser modificat.

Podeu obtenir més informació sobre nosaltres consultant la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

Santa Coloma de Farners, a 31 de gener de 2017.