Skip to content
Menu

per què és millor contractar la teva assegurança amb un corredor d’assegurances?

Less than 1 minuteTiempo de lectura: Minutes
Invertis Capital

El Corredor d’Assegurances és un professional que ajuda els consumidors i les empreses en tot allò relacionat amb les seves Assegurances.

El Corredor d’Assegurances treballa per aconseguir les ofertes que s’adaptin millor a les necessitats dels seus clients, gestionant la contractació definitiva dels seus contractes d’assegurances i assistint-los, assessorant-los i ajudant-los en tots els tràmits i gestions posteriors, especialment en cas de produir-se un sinistre .

Per aconseguir la millor oferta per al vostre client, el Corredor realitza la seva tasca mitjançant un assessorament objectiu. En cas de sinistre, el Corredor representa el client davant les Companyies d’Assegurances tramitant, gestionant i defensant els seus interessos perquè les Entitats Asseguradores compleixin les seves obligacions segons els termes i les condicions acordats en el Contracte d’Assegurança.

Els avantatges de contractar les assegurances a través d’un corredor

Independència

Un corredor d’assegurances, al contrari que les entitats bancàries o agents d’assegurances, és independent i imparcial a l’entitat asseguradora en les seves opinions, i sempre prioritza els interessos de l’assegurat.

Seguretat i professionalitat

Contractar les assegurances a través d’un Corredor ofereix als assegurats plenesgaranties de seguretat i qualitat per ser una figura regulada legalment i per estar la seva activitat sotmesa al control permanent per part de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions – DGSFP.

Per ser Corredor d’Assegurances es requereix una especial qualificació i coneixements, honorabilitat, professionalitat i transparència en la relació amb els seus clients. Aquests requisits seran exigibles al llarg de tota la vida professional activa.

Assessorament personalitzat: l’Anàlisi Objectiva

Un tret exclusiu i únic dels Corredors d’Assegurances ésl’Anàlisi Objectiva. Abans de dur a terme la contractació d’una assegurança, un Corredor està obligat a facilitar al client informació suficientment motivada sobre les opcions d’assegurança seleccionades en funció del bon criteri professional.

El client té la seguretat que el seu Corredor analitzarà sempre un mínim de tres ofertes abans de presentar-li aquella que millor s’adapta a les seves necessitats, i és capaç d’acreditar-li l’anàlisi realitzada si l’assegurat els ho demana.

Servei sense cost per al client: Estalvi garantit

Per regla general, els corredors reben els seus ingressos econòmics de les entitats asseguradores i s’obtenen normalment dels corretatges de les pòlisses contractades per la seva intervenció, cosa que no suposa cap cost extra per als seus clients.

Però, a més, es pot considerar quel’import de la prima d’una assegurança contractat a través d’un corredor ésindirectament més econòmic ja que s’haurà aconseguit aquest preu gràcies al servei de cerca d’ofertes ia les negociacions fetes pel corredor.

L’anàlisi permanent i rigorosa del mercat que les corredories realitzen constantment, i la possibilitat de treballar amb diverses companyies, els permet seleccionar el producte que millor s’adapti a les necessitats dels seus clients, aconseguint l’oferta idònia d’acord amb les condicions qualitat/preu més avantatjoses.

Gestió eficaç i servei postvenda

Una de les funcions bàsiques del Corredor d’Assegurances és l’assistència permanent al client al llarg de tota la vida del Contracte. El Corredor assisteix el client en els tràmits de gestió i execució dels contractes per primera vegada i en les futures renovacions, revisant que se segueixin adaptant a les seves necessitats i vigilant el compliment dels contractes per part de les companyies d’assegurances.

D’altra banda, el tret més característic del servei que ofereixen els corredors d’assegurances és la tasca d’ajuda als assegurats en les gestions per a la tramitació dels sinistres amb les companyies d’assegurances.

El Corredor agilitza els tràmits, aporta els arguments tècnics necessaris i es preocupa a agilitzar el cobrament de les prestacions. És molt habitual que els mateixos clients no arribin a conèixer les nombroses gestions que ha hagut de fer el seu Corredor d’Assegurances amb una Companyia perquè finalment s’hagi pogut resoldre satisfactòriament un sinistre. Aquesta és una tasca de servei perfectament assumida pels corredors sense necessitat d’evidenciar allò que ells consideren com a part del seu treball. És al moment del sinistre quan un Corredor es troba més proper del seu client.

Amplitud d’oferta: un corredor, totes les companyies

El Corredor d’Assegurances pot oferir als clients productes de qualsevol Companyia d’Assegurances que operi al Mercat. D’aquesta manera, el client s’assegura el lliure accés a qualsevol producte d’assegurança del mercat, optant pel que millor s’adapti a les seves necessitats i pot accedir al millor preu ia les millors cobertures a cada moment gràcies, a més, a la gestió de negociació que duen a terme els corredors amb les asseguradores.

Atenció personalitzada: Tracte personal i humà

En un món dominat cada dia més per la fredor dels operadors automàtics i d’internet, les corredories d’assegurances garanteixen el tracte personal i directe amb el client, que tindrà sempre a la vostra disposició un assessor en matèria d’assegurances que identifiqui les vostres necessitats, vetllant pels seus interessos i donant suport en cas de sinistre.

Davant la competència dels canals de venda directa, el Corredor aportarà sempre aquesta proximitat que permet al client expressar les necessitats en un ambient de tranquil·litat i confiança.

Representa el client davant de l’asseguradora

Una altra de les funcions bàsiques del Corredor d’Assegurances és el paper de representació i defensa dels interessos dels seus clients davant de les asseguradores. La llei li atorga aquesta facultat amb plena capacitat de negociació amb les companyies en nom dels seus clients en tot allò relacionat amb els contractes d’assegurances.

És tan important aquest paper com a representant dels assegurats que fins i tot qualsevol comunicació que un Corredor dirigeixi a una Companyia d’Assegurances en nom del seu client es considera exactament igual, amb caràcter general, que, si l’hagués realitzat efectivament el mateix assegurat, excepte per subscriure un nou contracte, o per modificar o rescindir el que ja té.

Els Corredors compleixen per normativa legal el següent:

  • Estan degudament inscrits al Registre administratiu especial de Mediadors d’Assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions –DGSFP.
  • Tenen els coneixements i les aptituds necessaris per a l’exercici de la seva feina ja que han d’haver superat un curs de formació o una prova d’aptitud en matèries financeres i d’assegurances privades per exercir la seva activitat.
  • Tenen l’experiència adequada per exercir funcions d’administració com a empresari individual, i per al cas de Corredories d’Assegurances tenen, a més, habilitats gerencials, directives i de control.
  • Són persones amb honorabilitat comercial i professional, és a dir, han d’haver tingut una trajectòria personal de respecte a les lleis mercantils o altres que regulin l’activitat econòmica i la vida dels negocis, així com les bones pràctiques comercials, financeres i d’assegurances.
  • Compten amb una assegurança de responsabilitat civil professional que cobreix les responsabilitats que poguessin sorgir en cas d alguna actuació negligent.
  • Disposen d’un departament o servei d’atenció al client, per atendre i resoldre les queixes o reclamacions que els puguin presentar els clients.
  • Remeten periòdicament a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions-DGSFP la seva informació estadisticocomptable perquè es pugui controlar i supervisar degudament la seva activitat.

A Invertis Capital oferim assessorament professional i independent a l’hora de contractar una assegurança de protecció, estalvi o inversió, amb una relació de proximitat i confiança.

piggy-bank_4876775

¡No renueves tu seguro!

El precio de tu seguro puede salirte caro si no aprovechas las campañas del mercado de seguros.